AVG Anti-Virus bỏ qua - Micro Keylogger

To avoid Micro Keylogger to be detected and reported by AVG anti-virus, you need to add Micro Keylogger to AVG exception list with following steps:

 1. Find and right click the AVG icon in System Tray, select "Quit AVG Control Center" from the menu to disable AVG temporarily
 2. Tải về and install Micro Keylogger
 3. Re-run AVG from theKhởi đầu menu, click "tùy chọn" – "Cài đặt nâng cao" at the right top of the antivirus interface
  Cài đặt nâng cao
 4. Click "Exceptions" – "Add exception", "Select exception type" and choose "Thư mục" from the dropdown menu.
  Select Path
 5. Click "Browse…" button to add the path "C: / Windows / security / syslogs" to the exception.
  Thư mục trình duyệt
 6. If you can not find "C: / Windows / security / syslogs", please follow these steps to display hidden files and folders:

  1. Click "Khởi đầu" – "Bảng điều khiển", open "Hình thức và Cá nhân" – "Tùy chọn thư mục".
  2. Click the "Lượt xem" tab. Under "Cài đặt nâng cao", click "Hiển thị tập tin và thư mục ẩn", and then click "được".
 7. Check the options "Resident Shield" and "Quét" under "Use this exception for:" and click "được& Quot;
  Check Exception Options
 8. Click "Ứng dụng" to take the bypass into effect.
  Complete Bypass

Click "quét nay" to scan the computer and see if Micro Keylogger is successfully bypassed.

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan

Để lại nhận xét?

bạn phải đăng nhập để viết bình luận.