quản lý Giấy phép

Tới Menu - phần Giấy phép để quản lý giấy phép của bạn.

quản lý Giấy phép

giấy phép tạm dừng

  • Lựa chọn "Tạm dừng”Sau khi chìa khóa giấy phép tạm dừng giấy phép.

    Khi giấy phép bị tạm dừng, nó sẽ bị thu hồi trên các thiết bị của bạn và phần mềm sẽ chuyển sang phiên bản chưa đăng ký.
  • Lựa chọn "tích cực”Để tái hoạt động chìa khóa giấy phép.

gia hạn giấy phép

  • 1. Chọn “Thay mới”Từ danh sách thả xuống của quản lý Giấy phép Tùy chọn.
  • 2. Nhấp vào “Tiếp tục”Và hoàn thành đơn đặt hàng.

Thêm số lượng

* Giảm giá có sẵn cho phép khối lượng

  • 1. Chọn “Thêm Số lượng (***)”Từ danh sách thả xuống của quản lý Giấy phép Tùy chọn.
  • 2. Nhấp Tiếp tục, Hoàn thành đơn hàng và số lượng đăng ký sẽ được thêm tự động.

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan