Hướng dẫn 6.x Android khác

Cài đặt cơ bản

Các thiết lập này phải được cấu hình đúng cách để giữ iKeyMonitor làm việc.

Setting pin

 1. Settings > Battery > 3-Dot menu > Battery saver (1,2,3,4)
  Thiết lập để “OFF”


 2. Settings > Battery > 3-Dot menu > Battery optimization > All apps > Network Service or Internet Service (1,2,3,4,5)
  Thiết lập để “Không tối ưu hóa”


Bối cảnh App Setting

Không cấu hình đặc biệt được tìm thấy.
Bạn có thể bỏ qua bước này.

Các thiết lập khác

Không cần phải thay đổi các thiết lập theo mặc định. Nhưng họ sẽ ảnh hưởng đến chức năng iKeyMonitor nếu thay đổi bởi người dùng.

Cách sử dụng dữ liệu

 1. Settings > Data usage > Cellular data (1,2)
  Thiết lập để “ON”
  Settings > Data usage > 3-Dot menu > Allow background data (1,3,4)
  Thiết lập để “ON”


 2. Settings > Data usage > WI-FI > Network Service or Internet Service > Restrict app background data (1,2,3,4)
  Thiết lập để “OFF”


App Permission

Settings > Apps > Network Service or Internet Service > App info > Permissions > App permissions (1,2,3)
Cho phép tất cả các quyền


Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan